Home Mr Old Man Articles ICC GIẢI THÍCH VỀ CỤM TỪ “KHÔNG CHẬM TRỄ” TRONG UCP 600

ICC GIẢI THÍCH VỀ CỤM TỪ “KHÔNG CHẬM TRỄ” TRONG UCP 600

27 min read
0
0
584

ICC giải thích về cụm từ “không chậm trễ” trong UCP 600 (thitruongtaichinhtiente.vn)

Cụm từ  “không chậm trễ” (without delay) được ICC sử dụng trong UCP 600 tại các điều 8 (d), 9 (e), 9 (f), 10 (b), 11 (a) và 11 (b) nhưng lại không có bất kỳ định nghĩa hay giải thích nào về ý nghĩa của cụm từ này khiến cộng đồng những người thực hành thư tín dụng trên thế giới không thống nhất trong cách hiểu và áp dụng nó đúng với tinh thần của ICC.

Nhận thấy nhu cầu cần phải giải thích để cộng đồng những người thực hành thư tín dụng hiểu rõ, ngày 5.4.2022 Ủy ban Ngân hàng ICC phát hành Bản tóm tắt tư vấn kỹ thuật số 2 giải thích ý nghĩa của cụm từ “không chậm trễ” trong UCP 600 (Technical Advisory Briefing No, 2 Subject: Meaning of “without delay” in UCP 600).

Bản tóm tắt trích dẫn lại 6 điều trong UCP có chứa cụm từ “không chậm trễ” bao gồm:

Điều 8 (d): Nếu một ngân hàng được ngân hàng phát hành ủy quyền hoặc yêu cầu xác nhận một thư tín dụng nhưng ngân hàng này không sẵn sàng làm việc đó, thì phải báo cho ngân hàng phát hàng không chậm trễ và có thể thông báo thư tín dụng mà không có xác nhận.

(If a bank is authorized or requested by the issuing bank to confirm a credit but is not prepared to do so, it must inform the issuing bank without delay and may advise the credit without confirmation)

Điều 9 (e): Nếu một ngân hàng được yêu cầu thông báo một tín dụng hoặc sửa đổi nhưng quyết định không làm việc đó, thì nó phải thông báo, không chậm trễ, cho ngân hàng mà từ đó đã nhận được thư tín dụng, sửa đổi hoặc thông báo.

(If a bank is requested to advise a credit or amendment but elects not to do so, it must so inform, without delay, the bank from which the credit, amendment or advice has been received).

Điều 9 (f): Nếu một ngân hàng được yêu cầu thông báo một  thư tín dụng hoặc sửa đổi nhưng không thế thỏa mãn về tính chân thật bề ngoài của thư tín dụng, sửa đổi hoặc thông báo, thì nó phải thông báo không chậm trễ cho ngân hàng mà từ đó đã nhận chỉ thị.

(If a bank is requested to advise a credit or amendment but cannot satisfy itself as to the apparent authenticity of the credit, the amendment or the advice, it must so inform, without delay, the bank from which the instructions appear to have been received).

Điều 10 (b): Ngân hàng phát hành bị ràng buộc không thể hủy bỏ bởi một sửa đổi kể từ khi ngân hàng phát hành sửa đổi. Tuy nhiên, ngân hàng xác nhận có thể chọn thông báo một sửa đổi mà không xác nhận thêm và, nếu vậy, nó phải thông báo cho ngân hàng phát hành không chậm trễ và thông báo cho người thụ hưởng trong thông báo sửa đổi của mình.

(An issuing bank is irrevocably bound by an amendment as of the time it issues the amendment. A confirming bank may, however, choose to advise an amendment without extending its confirmation and, if so, it must inform the issuing bank without delay and inform the beneficiary in its advice).

Điều 11 (a): Một thư tín dụng hoặc sửa đổi được truyền đi một cách chân thực sẽ được coi như thư tín dụng hoặc sửa đổi có giá trị thực hiện, và bất cứ xác nhận bằng thư gửi sau sẽ không được xét đến. Nếu điện chuyển ghi “chi tiết đầy đủ sẽ gửi sau” (hoặc từ ngữ tương tự), hoặc ghi rằng xác nhận bằng thư sẽ là thư tín dụng hoặc sửa đổi có giá trị thực hiện, thì điện chuyển sẽ không được coi là thư tín dụng hoặc sửa đổi có giá trị thực hiện. Lúc đó ngân hàng phát hành phải phát hành thư tín dụng hoặc sửa đổi có giá trị thực hiện không chậm trễ với các điều khoản không mâu thuẫn với điện chuyển)

(An authenticated teletransmission of a credit or amendment will be deemed to be the operative credit or amendment, and any subsequent mail confirmation shall be disregarded. If a teletransmission states “full details to follow” (or words of similar effect), or states that the mail confirmation is to be the operative credit or amendment, then the teletransmission will not be deemed to be the operative credit or amendment. The issuing bank must then issue the operative credit or amendment without delay in terms not inconsistent with the teletransmission).

Điều 11 (b): Một thông báo sơ bộ về việc phát hành thư tín dụng hoặc sửa đổi (tiền thông báo) sẽ chỉ được gửi đi nếu ngân hàng phát hành sẵn sàng phát hành thư tín dụng hoặc sửa đổi có giá trị thực hiện. Ngân hàng phát hành gửi thông báo sơ bộ có nghĩa vụ không thể hủy bỏ phát hành thư tín dụng hoặc sửa đổi có giá trị thực hiện, không chậm trễ, với các điều khoản không mâu thuẫn với thông báo sơ bộ

(A preliminary advice of the issuance of a credit or amendment (“pre-advice”) shall only be sent if the issuing bank is prepared to issue the operative credit or amendment. An issuing bank that sends a pre-advice is irrevocably committed to issue the operative credit or amendment, without delay, in terms not inconsistent with the pre-advice).

Bản tóm tắt cũng dẫn chiếu 2 ý kiến của ICC gồm TA909rev và R905 (TA891rev) và tham chiếu quyết định của Tòa án Vương quốc Anh trong vụ Fortis Bank và Stemcor UK Limited kiện Indian Overseas Bank liên quan đến cụm từ “không chậm trễ” trong UCP 600.

Ý kiến ICC TA909rev – Trích từ “Tài liệu hướng dẫn về tác động của Covid -19 đối với các giao dịch tài trợ thương mại tuân theo các quy tắc của ICC” do Ủy ban Ngân hàng ICC phát hành ngày 20.4.2020: “Trường hợp xảy ra các vấn đề hoạt động hoặc được dự đoán sẽ xảy ra, tất cả các ngân hàng tham gia thư tín dụng nên liên lạc với nhau không chậm trễ để thống nhất một giải pháp có thể được các bên chấp nhận”.

Ý kiến  ICC R905 (TA891rev) – Thời gian 12 ngày để ngân hàng phát hành gửi trả lại chứng từ cho người xuất trình có thể được coi là không chậm trễ hay không hay vấn đề này nằm ngoài phạm vi của UCP 600?

ICC trả lời rằng vấn đề này nằm ngoài phạm vi của UCP 600. Theo thông lệ ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế, ngân hàng phát hành phải gửi trả lại tất cả chứng từ một lần hoặc theo chỉ thị khác cho người xuất trình không chậm trễ.

Giải thích về pháp lý

Bản tóm tắt dẫn chiếu vụ Fortis Bank và Stemcor UK Limited kiện Indian Overseas Bank (2011) liên quan đến thư tín dụng tuân thủ UCP 600.  Câu hỏi đặt ra là ngân hàng phát hành, đã thông báo sẽ gửi trả lại chứng từ theo Điều 16 UCP 600, có nghĩa vụ phải gửi trả lại chứng từ nhanh chóng một cách hợp lý hay không.

Tòa phúc thẩm Anh phán quyết rằng theo thông lệ thương mại và ngân hàng quốc tế tiêu chuẩn, nếu ngân hàng phát hành quyết định gửi trả lại chứng từ, theo Điều 16 (c) (iii) (c), thì có nghĩa vụ phải gửi trả lại một cách nhanh chóng và không chậm trễ.

Tòa phúc thẩm Anh cũng nêu rằng mặc dù nghĩa vụ đó không được quy định rõ trong UCP 600 nhưng có thể hiểu ngầm qua từ ngữ của Điều 16 và phù hợp với thông lệ quốc tế.

VỀ Ý KIẾN THAY THẾ CỤM TỪ “KHÔNG CHẬM TRỄ” BẰNG MỘT THỜI HẠN CỤ THỂ

 Bản tóm tắt lấy  Điều 9 (e) UCP 600 làm ví dụ.  Điều 9 (e) UCP 600 quy định nếu một ngân hàng được yêu cầu thông báo một thư tín dụng hoặc sửa đổi nhưng quyết định không làm việc đó, thì nó phải thông báo, không chậm trễ, cho ngân hàng mà từ đó đã nhận được thư tín dụng, sửa đổi hoặc thông báo.

ICC cho rằng nếu loại bỏ cụm từ “không chậm trễ” và thêm một thời hạn cụ thể thì UCP 600 cần quy định thêm hậu quả không tuân thủ, tức là phải quy định thêm một hình thức phạt.

Rõ ràng không thể buộc ngân hàng thông báo phải thông báo thư tín dụng hoặc sửa đổi, cho dù một thời hạn cụ thể có được nêu hay không, và chắc chắn UCP 600 sẽ không áp đặt bất kỳ hình thức phạt nào. Việc nêu thời hạn cụ thể và hình thức phạt không tuân thủ chẳng những không có tác dụng mà còn gây tranh cãi nếu thời hạn đó bị vượt quá.

TÓM LẠI

Không chậm trễ là một thuật ngữ được công nhận trong UCP 600, nhưng ICC cố ý không định nghĩa hay giải thích bởi việc giải thích chính xác thuật ngữ này sẽ tùy thuộc vào từng tình huống. Nếu loại bỏ cụm từ “không chậm trễ” và thêm một thời hạn cụ thể thì UCP 600 cần quy định thêm hậu quả không tuân thủ, tức là phải quy định thêm một hình thức phạt.

Thuật ngữ “không chậm trễ không có nghĩa là một hành động tức thì, hoặc một hành động phải được hoàn thành “ngay lập tức”, nó ngụ ý mức độ khẩn cấp mà ngân hàng liên quan cần lưu ý thực hiện.

Theo thông lệ ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế, cụm từ “không chậm trễ” trong UCP 600 hàm ý rằng ngân hàng liên quan phải cân nhắc từng tình huống để hoàn thành hành động càng sớm càng tốt./.

——–

Nguyễn Hữu Đức

Tham khảo: ICC Banking Commission – Technical Advisory Briefing No, 2 Subject: Meaning of “without delay” in UCP 600

  • WITHOUT DELAY IN URC 522

    QUESTION Dear Mr. Old Man, Kindly assist in case of D/A shipments (90 Days after BL date),…
Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ĐẠP XE ĐẠP DỌN RÁC KHOE PHÂY

Còn nhớ cách đây ba năm rười, trong một lần hưởng ứng trào lưu “dọn rác khoe phây”, Mr. Ol…