Home Mr Old Man Articles ISBP 821 CÓ GÌ MỚI?

ISBP 821 CÓ GÌ MỚI?

32 min read
0
0
3,559

ISBP 821 CÓ GÌ MỚI?

Nguyễn Hữu Đức

ISBP (International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits – Tập quán Ngân hàng Tiêu chuẩn Quốc tế về Kiểm tra Chứng từ theo Thư tín dụng) là tài liệu giải thích cách thức áp dụng các thông lệ được nêu trong UCP 600 và được xem như một cuốn cẩm nang hướng dẫn không thể thiếu đối với các ngân hàng, các công ty xuất nhập khẩu, các chuyên gia logistics, các công ty bảo hiểm… trong việc lập và kiểm tra các chứng từ xuất trình theo thư tín dụng (L/C) như hóa đơn, chứng từ vận tải, chứng từ bảo hiểm, giấy chứng nhận xuất xứ…

Ấn bản ISBP đầu tiên có tên gọi ISBP 645 được ICC ấn hành năm 2002 và lần lượt được cập nhật vào các năm 2007 với phiên bản ISBP 681, 2013 với phiên bản ISBP 745 và 2023 với phiên bản ISBP 821.

ISBP 821 Publication 7/2023 là phiên bản mới nhất, chủ yếu cập nhật và bổ sung các nội dung được đề cập trong chín (9) Ý kiến được các Ủy ban Quốc gia ICC phê duyệt  trong thời gian từ 2013 đến 2023 với những nội dung mới sau đây:

Việc thiếu số L/C hoặc việc đánh nhầm số L/C trên chứng từ không phải là lý do để từ chối

Ý kiến 876rev (liên quan đến số L/C trên chứng từ) được đưa vào ISBP 821 tại đoạn viii (Xem xét sơ bộ mới – New Preliminary Consideration) như sau:

“Yêu cầu chứng từ phải thể hiện số L/C thường là do chủ ý của ngân hàng phát hành nhằm tạo thuận tiện cho việc đối chiếu nếu một hoặc nhiều chứng từ bị tách ra khỏi bộ chứng từ xuất trình. Với điều kiện là ngân hàng phát hành đã nhận được tất cả các chứng từ quy định, việc thiếu số L/C hoặc việc đánh nhầm số đó trên chứng từ không phải là lý do để từ chối. Trường hợp ngoại lệ đối với quy định này là khi nước nhập khẩu yêu cầu số L/C phải được thể hiện trên một hoặc nhiều chứng từ. Trong những trường hợp như vậy, L/C phải nêu rõ rằng đây là lý do số L/C phải được thể hiện trên chứng từ đó hoặc các chứng từ đó”.

(A request to insert the credit number on a document is usually at the instigation of the issuing bank in order to facilitate the collation of documents should one or more documents become detached from the presentation. Provided all the stipulated documents are received by the issuing bank, the absence of a credit number or the mistyping of that number on a document does not constitute a reason for refusal. The exception to this position is where it is a requirement of the importing country that the credit number be stated on one or more documents. In such circumstances, the credit must clearly indicate that this is the reason for the number to be shown on that or those documents).

 Chứng từ xuất trình không kèm thêm một bộ bản sao không phải lý do  để từ chối

Ý kiến 915rev (liên quan đến yêu cầu xuất trình kèm thêm một bộ bản sao chứng từ) được đưa vào ISBP 821 tại đoạn ix (Xem xét sơ bộ mới – New Preliminary Consideration) như sau:

“Ngân hàng phát hành không được đưa vào L/C điều kiện mang tính hành chính như yêu cầu phải xuất trình thêm một bộ bản sao chứng từ để ngân hàng phát hành sử dụng hoặc yêu cầu tất cả các chứng từ không được ghim lại. Tuy nhiên, nếu những điều kiện như thế được đưa vào L/C nhưng không được tuân thủ thì đây sẽ không phải là lý do để từ chối”.

(An issuing bank should not incorporate in a credit administrative condition such as a requirement for an additional set of copy documents to be presented for the issuing bank’s use or a condition that all documents may not be stapled. If, nevertheless, such conditions are incorporated into a credit but not complied with, this will not constitute a reason for refusal).

 Bổ sung thêm từ “Industries” vào mục “Các từ viết tắc”

 Ý kiến 837rev (liên quan đến từ viết tắt “Ind.”) được đưa vào ISBP 821 tại đoạn A1 (Các từ viết tắt – Abbreviations). Theo đó, “Ind.” được hiểu là từ viết tắt thay cho “Industry” hoặc “Industries” (Công nghiệp).

Tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của người yêu cầu mở L/C không bắt buộc phải xuất hiện ở một ô, trường hay vị trí cụ thể trên hóa đơn; những thông tin này không nhất thiết phải được xác định bằng tiêu đề “Người yêu cầu mở L/C”

Ý kiến 818rev (liên quan đến tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của người yêu cầu mở L/C trên hóa đơn) được đưa vào ISBP 821 tại đoạn A17 (b) như sau:

“Không có yêu cầu bắt buộc tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của người yêu cầu phát hành L/C (nếu có) phải xuất hiện trong một ô, trường hoặc một vị trí cụ thể trên hóa đơn. Những thông tin này không nhất thiết phải được xác định bằng tiêu đề hoặc tiền tố “Người yêu cầu mở L/C””.

(There is no requirement for the applicant name, address and contact details ( if any) to appear in a specific box, field or space on an invoice. These details need not be identified by the heading or prefix “Applicant”)

Các bản sao chứng từ không cần được ký ngay cả khi L/C yêu cầu tất cả chứng từ phải được ký bằng tay

Ý kiến 842rev3 (liên quan đến điều kiện tất cả chứng từ phải được ký bằng tay)  được đưa vào ISBP 821 tại đoạn A31 (b) và (c) như sau:

“A31 (b). Các bản sao chứng từ không cần được ký, ngay cả khi L/C quy định tất cả chứng từ phải được ký bằng tay.

A31 (c). Các bản sao chứng từ không cần ghi ngày tháng”.

(A31 (b). Copies of documents need not be signed, even when a credit states that all  documents are to be manually signed; A31 (c). Copies of documents need not be dated)

L/C được phát hành bằng USD, có thể chấp nhận hóa đơn thể hiện loại tiền dưới dạng ký hiệu “$” trừ khi…

Ý kiến 814rev4 (liên quan đến hóa đơn thể hiện loại tiền dưới dạng ký hiệu “$” thay vì USD) được đưa vào ISBP 821tại đoạn C7 như sau:

“Khi L/C được phát hành bằng USD và loại tiền tệ trong hóa đơn được thể hiện bằng ký hiệu “$” mà không có điều kiện nào khác thì hóa đơn sẽ đáp ứng yêu cầu của UCP 600 điều khoản 18 (a) (iii) về việc lập hóa đơn cùng loại tiền tệ với L/C, trừ khi dữ liệu trong hóa đơn, chẳng hạn như nơi cư trú của người thụ hưởng ở quốc gia có đồng tiền được mệnh giá bằng đô la và/hoặc thường được gọi bằng ký hiệu “$”, hoặc chứng từ được xuất trình khác ngụ ý rằng ký hiệu “$” có thể đề cập đến một loại tiền tệ khác ngoài USD”.

(When a credit is issued in USD, and the invoice currency is shown as a “$” sign, without further qualification, the invoice will fulfil the requirement of UCP 600 sub-article 18 (a) (iii) of being made out in the same currency as the credit, unless data in the invoice itself, such as the domicile of the beneficiary is in a country whose currency is denominated in dollars and/or is commonly referred to with a “$” sign, or another presented document implies that the “$” sign may refer to a currency other than USD).

Khi thuyền trưởng ký chứng từ vận tải đa phương thức, vận đơn đường biển hoặc giấy gửi hàng đường biển, chữ ký của thuyền trưởng có thể kèm theo dấu tên tàu

Ý kiến 813 (liên quan đến chữ ký của thuyền trưởng trên chứng từ vận tải đa phương thức) được đưa vào ISBP 821 tại các đoạn D5 (e), E5 (e) và F4 (e) như sau:

“D5 (e). Khi thuyền trưởng ký chứng từ vận tải đa phương thức, chữ ký có thể kèm theo dấu tên tàu. Kể cả khi dấu đó còn có tên chủ tàu, chứng từ vận tải đa phương thức sẽ được coi là đã được thuyền trưởng ký. Dấu này thường được gọi là “dấu của tàu””.

(When the master (captain) signs a multimodal transport document, the signature may be accompanied by a stamp that incorporates the name of the vessel. Even if the stamp also mentions the name of the owner, the multimodal transport document will be considered to have been signed by the master (captain). This stamp is often referred to as the “ship’s stamp”).

“E5 (e). Khi thuyền trưởng ký chứng từ đường biển, chữ ký có thể kèm theo dấu tên tàu. Kể cả khi dấu  đó còn có tên chủ tàu, vận đơn sẽ được coi là đã được thuyền trưởng ký. Dấu này thường được gọi là “dấu của tàu””.

(When the master (captain) signs a bill of lading, the signature may be accompanied by a stamp that incorporates the name of the vessel. Even if the stamp also mentions the name of the owner, the bill of lading will be considered to have been signed by the master (captain). This stamp is often referred to as the “ship’s stamp”).

 “F4 (e). Khi thuyền trưởng ký giấy gửi hàng đường biển không được chuyển nhượng, chữ ký có thể kèm theo dấu tên tàu. Kể cả khi dấu còn có tên chủ tàu, giấy gửi hàng đường biển không thể chuyển nhượng sẽ được coi là đã được thuyền trưởng ký. Dấu này thường được gọi là “dấu của tàu””.

(When the master (captain) signs a non-negotiable sea waybill, the signature may be accompanied by a stamp that incorporates the name of the vessel. Even if the stamp also mentions the name of the owner, the non-negotiable sea waybill will be considered to have been signed by the master (captain). This stamp is often referred to as the “ship’s stamp”).

 Khi thuyền trưởng ký vận đơn theo hợp đồng thuê tàu, chữ ký của thuyền trưởng có thể kèm theo dấu tên tàu

Ý kiến 836rev (liên quan đến chữ ký của thuyền trưởng trên vận đơn theo hợp đồng thuê tàu) được đưa vào ISBP 821 tại đoạn G4 (c) như sau:

“Khi thuyền trưởng ký vận đơn theo hợp đồng thuê tàu, chữ ký có thể kèm theo dấu có ghi tên tàu. Kể cả khi dấu có nêu tên chủ tàu, vận đơn theo hợp đồng thuê tàu sẽ được coi là đã được thuyền trưởng ký. Dấu này thường được gọi là “dấu của tàu””.

(When the master (captain) signs a charter party bill of lading, the signature may be accompanied by a stamp that incorporates the name of the vessel. Even if the stamp also mentions the name of the owner, the charter party bill of lading will be considered to have been signed by the master ( captain).This stamp is often referred to as the “ ship’s tamp”).

 Chứng từ bảo hiểm được ký bởi đại lý hoặc người ủy quyền thì không cần phải nêu tên đại lý hoặc người ủy quyền

Ý kiến 835rev (liên quan đến chứng từ bảo hiểm được ký bởi một đại lý hoặc người được ủy quyền) đã được đưa vào ISBP 821 tại đoạn K2 (b) như sau:

“Khi chứng từ bảo hiểm được ký bởi một đại lý hoặc người được ủy quyền, thay mặt cho công ty bảo hiểm hoặc nhà bảo hiểm, thì không cần phải nêu tên của đại lý hoặc người được ủy quyền”.

(When an insurance document appears to have been signed by an agent or proxy, for or on behalf of the insurance company or underwriter, the name of the agent or proxy need not be stated).

KẾT LUẬN

ISBP 821 Publication 7/2023 vẫn giữ nguyên bố cục, cấu trúc và các đề mục của ISBP 745 phiên bản 2013, chỉ cập nhật bổ sung nội dung mới được đề cập trong chín (9) Ý kiến được các Ủy ban Quốc gia ICC phê duyệt từ  trong thời gian từ 2013 đến 2023.

Hi vọng bài viết này có thể giúp bạn đọc quan tâm, đặc biệt là các nhân viên/chuyên viên tài trợ thương mại tại các ngân hàng cũng như các nhân viên/chuyên viên xuất nhập khẩu tại các doanh nghiêp nắm bắt nhanh ISBP 821 và áp dụng có hiệu quả trong việc lập và kiểm tra chứng từ xuất trình theo L/C./.

Tài liệu tham khảo:

  • International Standard Banking Practice for Examination of Documents under Documentary Credits – ISBP 2013 ICC Publication No. 745
  • International Standard Banking Practice for Examination of Documents under Documentary Credits – ISBP 2023 ICC Publication No. 821
  • ICC Official Opinions 876rev; 915rev; 837rev; 818rev; 843rev3; 814rev4; 813; 836rev; 835rev

——

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Direct presentation of documents to an Issuing Bank under a documentary credit subject to UCP 600

ICC Banking Commission Technical Advisory Briefing No. 9 Subject: Direct presentation of d…